مشتریان

 

 

لیست مشتریان دستگاه صنعتی الکتروریسی

 • شرکت بهران فیلتر

 • خرید 4 دستگاه صنعتی الکتروریسی با مجموع ظرفیت 22 واحد الکتروریسی 1 متری

 • تولید انواع فیلترهای صنعتی نیروگاهی و خودرویی

 

 • شرکت آزاد فیلتر

 • خرید 1 دستگاه صنعتی الکتروریسی با مجموع ظرفیت 6 واحد الکتروریسی 1 متری

 • تولید انواع فیلترهای صنعتی نیروگاهی

 

 • شرکت مدبران توسعه سلامت ایرانیان (متسا)

 • خرید 2 دستگاه صنعتی الکتروریسی با مجموع ظرفیت 12 واحد الکتروریسی 1 متری

 • تولید انواع ماسکهای تنفسی

 

 • شرکت تولید ماسک در کشور کره جنوبی

 • خرید 1 دستگاه صنعتی الکتروریسی با مجموع ظرفیت 8 واحد الکتروریسی 1 متری

 • تولید انواع ماسکهای تنفسی

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact