پروژه پمپ سرنگي 10 تايي (SP2000)

مقدمه:

دستگاه پمپ سرنگي SP2000 جهت بكارگيري 1 تا 10 سرنگ طراحي شده است. اين دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابليت تزريق مقدار معيني محلول با سرعتهاي مختلف را دارا مي باشد. ابعاد سرنگ استفاده شده از طريق صفحه كليد روي دستگاه وارد سيستم كنترل شده و نرم افزار كنترل موجود در دستگاه پس از محاسبات لازم، ميزان دقيق حركت موتور را تعيين و اعمال مي نمايد. حافظه بكار گرفته شده در دستگاه، از نوع غير فرار بوده و آخرين تنظيمات اعمال شده از قبيل اندازه سرنگ و سرعت تزريق در حافظه سيستم ثبت خواهد گرديد.

اين سيستم در تمامي مواردي كه نياز به تزريق كم و كنترل شده محلول مي باشد كاربرد دارد. برخي از اين كاربردها عبارتند از:

         تزريق سلولي

         تزريق كنترل شده دارو

         الكتروريسندگي (جهت جلوگيري از تاثير منبع تامين اختلاف پتانسيل بايستي ارت دستگاه به صورت كامل وصل گردد)

         تزريق واكنشگر به داخل راكتور

         ...

2 سرنگي يا 10 سرنگي:

دستگاه SP2000 بنحوي طراحي شده است كه سيستم نگهدارنده 10 سرنگي قابل جدا شدن از دستگاه بوده و با جدا كردن آن سيستم قابليت بكارگيري 2 سرنگ را خواهد داشت.

 

سيستم كنترل دستگاه:

كنترل و پانل دستگاه مشابه سيستم SP1000 مي باشد.

 

مقايسه سيستم SP1000 با سيستم SP2000

SP2000 SP1000 زيرسيستم

تا 10 سرنگ

2

حداكثر تعداد سرنگ

آلومينيومي 2 تايي قابل تعويض با استيل 10 تايي

آلومينيومي 2 تايي غير قابل تعويض نگهدارنده سرنگ

ميكروكنترولر

ميكروكنترولر سيستم كنترل

20 كليد

20 كليد

پانل

فلزي

پلاستيكي بدنه
9 كيلوگرم سانتيمتر 1.5 كيلوگرم سانتيمتر قدرت موتور
220 ولت شهري 12 ولت مستقيم برق وروري

 

زمانبندي اجراي طرح:

شروع طرح: آبانماه 1388

زمان تقريبي اتمام طرح: بهمن ماه 1388

 

سفارش:

با توجه به اتمام پروژه، در حال حاضر امكان سفارش دستگاه وجود دارد.

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact