پروژه ساخت سيستم "هاي ولتاژ" قابل كنترل

مقدمه

اغلب دستگاه هاي تامين اختلاف پتانسيل ساخته شده در دنيا داراي سيستم كنترل آنالوگ مي باشند. اتصال اينگونه دستگاه ها با كامپيوتر يا ساير دستگاه هاي كنترل با مشكلات زيادي همراه است. جهت رفع اين مشكل بسياري از دستگاه هاي تامين اختلاف پتانسيل قابل برنامه ريزي مجهز به پورتهاي ورودي و خروجي مي باشند كه توسط آن كنترل سيستم از بيرون دستگاه امكان پذير مي باشد. با اين حال در بيشتر موارد نياز به خريد يا ساخت دستگاه اينترفيس مي باشد كه بتواند فرمانهاي ديجيتال كنترلر را به آنالوگ قابل اعمال در دستگاه تبديل نمايد و از طرف ديگر خروجي آنالوگ دستگاه را به داده هاي ديجيتال قابل اعمال در كنترلر تبديل نمايد.

در اين پروژه دستگاه هاي قابل كنترل آنالوگ و ديجيتال و سيستم هاي اينترفيس ساخته خواهد شد.

 

زمانبندي اجراي طرح:

شروع طرح: مهر 1388

زمان تقريبي اتمام ساخت دستگاه داراي پورت آنالوگ: اسفند 1389

زمان تقريبي اتمام ساخت دستگاه اينترفيس: فروردين 1390

زمان تقريبي اتمام ساخت دستگاه داراي پورت ديجيتال: اردیبهشت 1390

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact